Dataskyddspolicy

I denna dataskyddspolicy för bonnier.com förklarar vi hur Bonnier Group AB, med organisationsnummer 556508-3663 (”Bonnier”), hanterar personuppgifter.

Vi använder information som vi samlar in, eller som du som kund, anställd i något annat Bonnierbolag eller leverantör lämnar till oss genom exempelvis e-post av dessa huvudsakliga skäl:

 • För att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot leverantörer eller kunder använder vi t.ex. kontaktuppgifter som vi samlar in genom avtal eller på annat sätt,
 • För att kunna svara på frågor eller synpunkter som inkommit genom e-post från anställda i andra Bonnierbolag eller från kunder behöver vi behandla e-post, namn och eventuella andra personuppgifter som lämnats genom e-postmeddelandet,
 • För att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger oss genom exempelvis bokföringslagen behöver vi lagra räkenskapsinformation under föreskriven tid.

För denna hantering av dina personuppgifter är Bonnier Group AB personuppgiftsansvarig. Du hittar uppgifter hur du kontaktar oss under rubriken Kontaktuppgifter.

Där du har ett engagemang hos ett av våra dotterbolag är det dotterbolaget ansvarigt för hur de hanterar dina personuppgifter. De tillhandahåller dataskyddspolicyer som gäller för de tjänster, webbplatser och applikationer du erbjuds. Vänligen läs dessa när du tecknar en prenumeration, laddar ner en app, köper en produkt eller tjänst eller registrerar ett konto. För Bonnierföretag utanför Sverige gäller de villkor som anvisas i det aktuella landet. Om du har frågor eller vill göra dina rättigheter gällande för den data som behandlas av våra största dotterbolag, så ombeds du kontakta dem direkt. Här finns relevant kontaktinformation.

Läs gärna vidare om hur vi använder personuppgifter, hur det påverkar din integritet och om hur du tillvaratar dina rättigheter.

Våra principer

Personuppgifter vi samlar in

Hur vi använder personuppgifter

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Dina individuella rättigheter

Säkerhet för dina personuppgifter

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Vårt bevarande av personuppgifter

Cookies och liknande teknik

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Kontakta oss

Ändringshistorik


 

Våra principer

Bonnier är ett långsiktigt familjeägt bolag, och den långsiktigheten ska också prägla vår behandling av personuppgifter. Att behandla användardata i enlighet med gällande regler och på ett säkert, effektivt och värdeskapande sätt är av central betydelse för att utveckla attraktiva medieprodukter för såväl användare som för annonsörer. Att skydda den enskilda användarens integritet är avgörande för att behålla kundernas förtroende och utveckla de långsiktiga kundrelationer som vi eftersträvar. Bonniers ledning och ledningen i våra bolag är ansvariga för att säkerställa att personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning och på ett sätt som förvaltar kundernas förtroende.

Personuppgifter vi samlar in

Bonnier samlar in uppgifter för att uppfylla avtal med våra leverantörer, anställda och partners och för att ge bästa möjliga service till dig som kund. ska fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse. Vissa av dessa uppgifter tillhandahåller du oss direkt i samband med vår affärsförbindelse eller kontakt via brev eller e-post. Vi kan även hämta uppgifter från tredje part. Sådana tredjepartskällor kan variera över tid men har tidigare inkluderat:

 • Datamäklare som vi köper demografiska och statistiska data av, för att kvalitetssäkra och komplettera information som vi samlar in, som t.ex. postadress
 • Offentligt tillgängliga källor, till exempel öppna myndighetsdatabaser eller andra data som är tillgängliga för allmänheten

Du kan göra val angående uppgifter Bonnier Group AB, eller våra koncernbolag samlar in. När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du välja att avböja. Men om du väljer att inte ange uppgifter som är nödvändiga för att få tillgång till en produkt, tjänst eller funktion, finns det risk att du inte kommer att kunna använda den specifika produkten eller funktionen. De uppgifter våra koncernbolag samlar in beror på sammanhanget för dina interaktioner med Bonnier, dina val, inklusive dina integritetsinställningar, och de produkter och funktioner du använder.

Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback du skriver, eller frågor och information du lämnar till oss.

Övriga ändamål. Om vi avser att använda personuppgifter för ett nytt syfte, utöver vad som beskrivs i denna policy, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna samlas in och vi kommer att be om din tillåtelse eller, där det krävs, ditt samtycke. Alternativt så kommer vi att be om din tillåtelse och/eller samtycke efter sådan insamling skett, men innan att vi skulle använda dina personuppgifter för ett nytt syfte.


 

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Det kan ibland vara nödvändigt för oss att dela din information med andra företag i vår koncern eller med företag som utför tjänster för vår räkning (som t.ex. inhyser våra servrar eller utför supporttjänster) så att vi kan tillhandahålla dig våra tjänster.

I de fall där vi delar information om dig med andra har vi sett till att dessa företag följer våra krav för dataskydd och de är inte tillåtna att använda personuppgifter de tar emot för något annat syfte.

Vi delar personuppgifter med våra dotterbolag som vi kontrollerar. Vi delar även information med företag som vi anlitat för att tillhandahålla kundservicesupport eller assistans med att skydda och säkra våra system och tjänster behöver tillgång till personuppgifter för att kunna tillhandahålla dessa tjänster. Vi kan också lämna ut personuppgifter som en del av en gemensam affär, exempelvis en sammanslagning eller försäljning av tillgångar.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 1. följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter
 2. skydda våra kunder, exempelvis för att förhindra skräppost eller bedrägeriförsök, eller för att underlätta förhindrande av dödsfall eller allvarlig skada,
 3. hantera och upprätthålla säkerheten för våra produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,
 4. skydda rättigheter eller egendom som tillhör Bonnier, inklusive verkställa de villkor som styr din användning av tjänsterna, men om vi får information om att någon använder våra tjänster för att handla med stulen immateriell eller fysisk egendom som tillhör Bonnier kommer vi inte att själva undersöka en kunds privata innehåll, utan vi kan då överlåta ärendet till en polismyndighet.

Observera att vissa av våra webbplatser innehåller länkar till produkter från tredje part vars dataskyddspolicyer skiljer sig från Bonniers. Om du anger personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive dataskyddspolicy.


Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Du kan visa, redigera och ta bort dina personuppgifter online för många av de produkter och tjänster som våra dotterbolag tillhandahåller genom ditt användarkonto för din tjänst hos respektive dotterbolag. Du kan även göra val angående Bonnier Group AB:s insamling och användning av dina uppgifter. Hur du administrerar dina rättigheter för Bonnier Group AB kan du läsa om på sidan Frågor & Svar.


 

Dina individuella rättigheter

Bonnier följer aktuella dataskyddslagar i Europeiska Unionen, som vid tillämplighet omfattar följande rättigheter:

 • Du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag (enligt definitionen i lagstiftningen) samt åtkomst till kopia av dina personuppgifter samt begära rättelse och, under vissa omständigheter, radering av dina personuppgifter,
 • Du har rätt att begära begränsning och motsätta dig bearbetning av dina personuppgifter som sker på grund av våra berättigade intressen,
 • Du har rätt att framföra klagomål hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen,
 • Om behandling av personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke för framtida behandling av dina personuppgifter.

Säkerhet för dina personuppgifter

Bonnier använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från otillåten tillgång, oönskad förändring samt förlust av data. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst och finns i skyddade lokaler. Vid överföring av mycket känsliga data (exempelvis kreditkortsnummer och lösenord) via internet, skyddas dessa uppgifter med kryptering.


Var vi sparar och behandlar personuppgifter

Personuppgifter som hanteras av Bonnier kan lagras och behandlas i den region där du bor, i Sverige, eller i andra länder där Bonnier, våra samarbetspartners, dotterbolag eller leverantörer är verksamma. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna dataskyddspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.

Om vi, av skäl som vi redogör för under Anledningar till att vi delar dina personuppgifter skulle överföra dina personuppgifter till en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde i tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES, kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav.


Vårt bevarande av personuppgifter

Bonnier bevarar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla produkterna och tjänsterna, uppfylla transaktionerna som du har begärt och godkänt, eller för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och verkställa våra avtal. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika typer av produkter, tjänster och sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera. Kriterier som avgör tiden för hur länge vi lagrar data är till exempel:

Hur länge behövs personuppgifterna för att tillhandahålla produkterna och tjänsterna? Detta omfattar bland annat att bibehålla och förbättra produkternas och tjänsternas prestanda, att skydda våra system och att administrera nödvändig affärs- och bokföringsinformation. Detta är den generella regel som ligger till grund för beräkning av de flesta bevarandeperioder.

Är den personliga informationen av extra känsligt slag? I så fall används vanligen en kortare bevarandeperiod.

Har användarna godkänt användning av en längre bevarandeperiod? I så fall lagrar vi informationen i enlighet med ditt tillstånd.

Har Bonnier juridiskt, avtalsenligt eller på annat sätt förbundit sig att lagra informationen? Exempel kan vara obligatorisk lagstiftning om kvarhållning av information i vissa jurisdiktioner, myndighetsorder om att bevara uppgifter som är relevanta för undersökningar, eller uppgifter som måste behållas i syfte att lösa en tvist.


Cookies och liknande teknik

Vår användning av cookies och liknande teknik.

För information om vilka cookies bonnier.com använder, se vår cookie policy. Om du har frågor kring vilka cookies som våra dotterbolag använder, vänligen vänd dig till aktuellt bolag.


Ändringar i denna dataskyddspolicy

Vi kommer att uppdatera vår dataskyddspolicy när det behövs för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra Tjänster. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs i stycket Ändringshistorik. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur Bonnier använder dina personliga data, meddelas du via anslag på webben eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft i den utsträckning lagen kräver. Läs gärna denna dataskyddspolicy då och då så håller du dig informerad om hur Bonnier skyddar dina personuppgifter och din integritet.


Kontakta oss

Har du andra frågor än vad som täcks under Frågor & Svar, alternativt om du vill komma i kontakt med Bonniers Group AB:s DPO, mejla då till carin.wenner@bonnier.se

 

 


Ändringshistorik

Maj 2018: Förtydliganden med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) träder i kraft den 25 maj 2018. Den uppdaterade Dataskyddspolicyn kommer automatiskt att träda i kraft för alla befintliga kunder och besökare den 25 maj 2018. Din fortsatta användning av våra tjänster från den dagen kommer att vara föremål för den nya Dataskyddspolicyn. Policyn har även omarbetats för att vara koncis, klar och tydlig, begriplig och vara enklare att kunna ta till sig och förstå.

Juni 2019: Förtydliganden med anledning av Bonnierkoncernens strukturförändring genom vilken Bonnierkoncernens dotterbolag fått en högre grad av självständighet gentemot koncernmoderbolaget Bonnier Group AB. Bonnierbolagens dotterbolag har publicerat egna dataskyddspolicyer i vilka det framgår i detalj hur bolagen hanterar sin egen persondata.

Oktober 2021: Förtydliganden kring Bonnier Groups cookiehantering där det tagits bort referenser till cookies som inte längre sätts, samt förtydliganden av Bonnierbolagens dataskyddskontakter.