Det vi vill.

Bonniers ägarfamilj har flera mål. Ett är att verksamheterna ska ge god finansiell avkastning. Det målet balanseras också av en idé om vad företagen ska stå för. Allt som görs inom Bonnier har sitt ursprung i bokutgivning och journalistik och våra företag har en viktig roll i utvecklingen av litteratur, nyheter, underhållning, information och opinionsbildning. Redan från starten, när Gerhard Bonnier flyttade från Dresden till Köpenhamn och år 1804 startade sin bokaffär, har entreprenörskap och företagsbyggande varit en lika naturlig del av Bonnier som det litterära och journalistiska hantverket. Kombinationen av kommersiell framgång och verksamheternas innehåll kommer att fortsätta vara grundläggande för hur Bonnier bedriver affärer. Bonnier ska fortsätta att utvecklas som ett långsiktigt, lönsamt och familjeägt företag. Bland våra företag ska det finnas ledande journalistiska och publicistiska verksamheter som bidrar till öppna och inkluderande samhällen med fri åsiktsbildning.

Genom två århundraden av berättande har de tekniska skiftena varit många, och sättet att nå fram till läsare, lyssnare, tittare och användare är ständigt under utveckling. Oavsett plattform tror vi på kvalitet, faktagranskning och sanningssökande. Och på lyhördhet och transparens de gånger verksamheten inte når upp till dessa högt ställda ambitioner. En mångfald av perspektiv, nyhetsförmedling och opinionsbildning ska komma ut i de medier, böcker och filmer som bolagen ligger bakom. Berättandet ska vara självständigt.

Det innebär att berättandet också ska stå fritt från ägarna. Bonniers liberala arv ger inga givna svar i tidens alla sakfrågor, utan lämnar utrymme för svåra intressekonflikter och skilda slutsatser. Men det finns också en gräns för vad som ryms inom dessa ramar: Bonniers verksamheter kommer aldrig att driva agendor som förminskar den enskilde individen eller utesluter grupper ur samhällsgemenskapen. Demokrati, allas lika värde och människors grundläggande fri- och rättigheter är orubbliga fundament.

Under de senaste åren har bolagen inom Bonnier gjort stora investeringar i framtiden, inte minst i teknisk utveckling. Koncernen kommer fortsätta att utvecklas som en långsiktigt familjeägd företagsgrupp, med bas i den historiska kärnan; med fastigheter och med ambitionen att växa även utanför traditionella områden genom investeringar som kan bli nya och ytterligare kärnverksamheter. Vi kommer att fortsätta utveckla journalistiska verksamheter, i en tid när professionell och oberoende journalistik är viktigare än på mycket länge. Vi kommer att fortsätta utveckla bokverksamheten som en av norra Europas ledande förläggare. Vi har en stor ägarkrets och kring dessa mål är uppslutningen total.

När vi lyckas så är det ett fantastiskt uttryck för vad vi vill att Bonnier ska vara; en förening av företagsamhet och en vilja att bidra till ett inkluderande kunskapssamhälle där varje individ ges en möjlighet att delta och göra sin röst hörd.