Finansiellt resultat 2021

2021 var det starkaste året någonsin för flera av Bonniers bolag. Rörelseresultatet uppgick till 1 979 Mkr, vilket är en förbättring med 547 Mkr jämfört med året innan.

Nyckeltal

 Resultat, Bonnier Group SEK M 2021 2020
Nettoomsättning 21 393 20 771
EBITA 1 979 1 432
EBIT 3 872 2 325
Finansnetto 1 735 1 240
Resultat före skatt 5 608 3 565
Årets resultat 4 815 3 338

Pensionsstiftelser inom Bonnierkoncernen

AB Dagens Nyheter och AB Kvällstidningen Expressen tryggar delvis sina pensionsskulder i följande pensionsstiftelser.

  • Dagens Nyheters Pensionsstiftelse 2003 samt Dagens Nyheters Pensionsstiftelser 2011
  • Expressens Pensionsstiftelse 2002

Ansvaret för pensionsutfästelserna åvilar de arbetsgivare som utfäst pension. Stiftelsen övertar således inte detta ansvar och betalar heller inte ut några pensioner annat än i undantagsfall, vilka anges i Tryggandelagen. Pensionsstiftelsens tillgångar är säkerhet för arbetsgivarens pensionsutfästelser. Arbetsgivarna äger rätt att från stiftelsen årligen begära gottgörelse för kostnader och avsättningar till pensioner, i enlighet med Tryggandelagen. Dagens Nyheters Pensionsstiftelser 2003 och 2001 samt Expressens Pensionsstiftelse 2002 står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län och Finansinspektionen.

Aktieägarengagemang

Ovanstående pensionsstiftelser har inte antagit särskilda principer för sitt aktieägarengagemang i noterade aktier av följande skäl.

  1. Investeringar genom direktägande, eller diskretionär förvaltning av börsnoterade aktier ingår inte i placeringsstrategin.
  2. När det gäller investeringar i värdepappersfonder, som kan investera i börsnoterade aktier, är stiftelsen en passiv investerare som väljer fonder utifrån sin placeringsstrategi och önskad avkastning och risk. Följaktligen görs inga särskilda överenskommelser om aktieägarengagemang med sådana fonders förvaltare. Fonderna följs löpande upp med avseende på utveckling.