Nyheter
2024-02-20

Förbättrat resultat för Bonnier

EBITA förbättrades med 437 MSEK tack vare bidrag främst från Bonnier Books, Bonnier Fastigheter och SF Studios.

Omsättningen ökade till 22 851 MSEK och EBITA uppgick till 1 956 MSEK.

– Sammantaget kan vi lägga ett bra resultat 2023 bakom oss, säger Erik Haegerstrand, vd för Bonnier Group. Mot bakgrund av den försvagade konjunkturen är vi riktigt nöjda. 2023, liksom åren innan dess, har ju präglats av oro och osäkerhet. Det är en trygghet att koncernen består av en rad olika verksamhetsgrenar och Bonnier Group har även en fortsatt stark kassa för nya investeringar.

Året i korthet

Bonnier News omsättning ökade tack vare förvärvet av Readly. Annonsintäkterna minskar, men de digitala läsarintäkterna fortsätter att växa. Resultatet blev lägre än föregående år.

Bonnier Books utländska verksamheter är fortsatt framgångsrika och BookBeat ökar betalande användare med 28 %. Resultatet 2023 betydligt bättre än förra året.

SF Studios vänder föregående års förlust till ett resultat nära noll.

Bonnier Fastigheter ökar rörelseresultatet till följd av förvärvade fastigheter och höjda hyror. Årets nettoresultat belastas av negativa värdeförändringar i fastighetsbeståndet om 1 043 (-848) MSEK, beroende på höjda avkastningskrav i värderingen.

Bonnier Capitals sammanlagda investeringar uppgår till ett värde om 2 602 MSEK.

Mer om bolagen

Bonnier Books uppvisar ett starkt 2023. Omsättningen når ytterligare en miljardgräns och uppgår till 8 034 MSEK (7 416) MSEK. Intäktsökningen tillskrivs bland annat tillväxt i förlagsgruppen Bonnier Media Deutschland och ljudbokstjänsten BookBeat. Bonnier Books UK och de nordiska förlagen ser ännu ett år av dämpad höst/julförsäljning vilken påverkar helårsutfallet. Finska Werner Söderström, de danska förlagen och Bonnier Norsk Forlag når dock samtliga sina högsta intäktsnivåer någonsin. Under året tilldelas Jon Fosse, som utges av Albert Bonniers Förlag i Sverige, Nobelpriset i litteratur.
Bonnier Books samlade EBITA uppgår till 763 MSEK (385 MSEK).

Bonnier News levererar ett stabilt resultat, trots ett osäkert makroläge och utmanande ekonomisk situation för såväl privat- som företagskunder. Omsättningen uppgår till 9 784 MSEK (9 320 MSEK), där intäktsökningen kommer från förvärv, försvagad krona och tillväxt inom den internationella B2B-affären. EBITA summerar till 734 MSEK (884 MSEK) där minskningen jämfört med föregående år framför allt beror på försvagad annonsmarknad, som uppvägs delvis av stark tillväxt i digitala prenumerationsintäkter och kostnadsminskning genom effektiviseringar. Under 2023 uppnåddes en viktig milstolpe när över hälften av Bonnier News totala intäkter kommer från digitala produkter och andra tillväxtområden som event, utbildningar och paketdistribution.

SF Studios. Den nordiska biografmarknaden har börjat återhämta sig efter pandemin, vilket medfört fina resultat för flertalet filmer. Totala intäkter uppgår till 1 677 MSEK och EBITA -3 MSEK (-75 MSEK). SF Studios rapporterar ett starkt kassaflöde från verksamheten.

Bonnier Capital har sammanlagda investeringar om 2 602 MSEK. Under 2023 investerade Bonnier Capital cirka 300 MSEK i portföljbolag, främst i Natural Cycles och Acast.

Adlibris levererar positivt resultat även 2023. EBITA för året uppgår till 30 MSEK, vilket är en resultatförstärkning med 17 MSEK jämfört med 2022. Adlibris fortsätter förstärka marginalen, öka effektiviteten i logistikkedjan, förbättra fraktnettot och sänka försäljningsomkostnader.
Adlibris tecknade under året ett avtal med samarbetspartners för ombyggnad av logistikanläggningen i Morgongåva med modern teknik för logistikautomation.

Bonnier Fastigheter hade ett stabilt operativt resultat för år 2023. Omsättningen ökade till 876 (704) MSEK med en EBITA om 672 (544) MSEK. Ökningen är hänförlig till minskade hyresvakanser och ökade hyresintäkter till följd av prisindexering.
Bolaget förstärkte sitt innehav i Fastighets AB Hemmaplan, som äger Gottsunda och Rosengård Centrum, genom att förvärva ytterligare 15 % i bolaget.

Bonnier Corp förbättrade resultatet och sålde under året ett flertal av sina tidskrifter. Bolaget äger fortsatt tidningen Marlin och driver även eventverksamhet inom friluftsliv.

Nettoomsättning, MSEK20232022
Bonnier News9 7849 320
Bonnier Books8 0347 416
Adlibris2 2642 493
SF Studios1 6772 547
Bonnier Corp312310
Bonnier Fastigheter876704
Övrigt / elimineringar-96-155
Bonnier Group22 85122 635
EBITA, MSEK20232022
Bonnier News734884
Bonnier Books763385
Adlibris3013
SF Studios-3-75
Bonnier Corp-2-19
Bonnier Fastigheter672544
Övrigt / elimineringar-238-213
Bonnier Group1 9561 519

Koncernens nettoskuld uppgår till 1,0 miljarder SEK exklusive redovisningsmässig skuld för hyrda lokaler om 1,3 miljarder SEK. Skulden har ökat något jämfört med föregående år till följd av investeringar inom Bonnier Fastigheter och genomförda förvärv inom investeringsverksamheten. De löpande kassaflödena från verksamheten har dock finansierat större delen av dessa.

Bonnier Fastigheters skulder uppgår till 6,1 miljarder SEK. Övriga koncernen har således
en tillgänglig nettokassa om 5,2 miljarder SEK, en ökning med 434 MSEK sedan föregående år.