Nyheter
2024-05-24

2023 var ett bra år för Bonnier

VD OCH CFO HAR ORDET:

Marknaden och konjunkturen var svår att förhålla sig till även 2023. Men det blev ett riktigt bra år för Bonniers verksamheter. Efterfrågan på nyheter, läsning och underhållning, det som är kärnan i de rörelsedrivande bolagen, var fortsatt god.

Koncernens omsättning uppgick till 22,9 miljarder kronor, samma nivå som föregående år. På rörelseresultatnivå blev slutresultatet 1 956 miljoner kronor, en förbättring mot fjolårets 1 519 miljoner kronor. Resultatet tangerar därmed år 2021, det bästa året i modern tid. Verksamheterna visade även starka operativa kassaflöden.

Bonnier News rörelseresultat var starkt och uppgick till 734 miljoner kronor trots att drygt 300 miljoner kronor i annonsintäkter försvann under 2023 jämfört med året innan. Bolagets beroende av annonsintäkter är dock mycket mindre i dag än tidigare. Annonsintäkterna utgjorde 25 procent av omsättningen under 2023 jämfört med drygt 33 procent för fem år sedan.

De digitala intäkterna ökar stadigt och intäkterna som inte kommer från papperstidningar utgör nu cirka hälften av de totala intäkterna på Bonnier News. Rörelse resultatet var lägre än året innan men tillfredställande med ett förbättrat kassaflöde. Under 2023 förvärvade Bonnier News Hufvudstadsbladet i Finland och tidigt 2024 kompletterades den affären med köp av ytterligare tre svenskspråkiga tidningar: Vasabladet, Österbottens Tidning och SydÖsterbotten.

Under 2023 köptes också en majoritetsandel av den börsnoterade tidningsprenumerationstjänsten Readly.

Bonnier Books försäljning 2023 nådde över 8 miljarder kronor, med förbättrade marginaler som var pressade av papperspriserna och inflationen året innan. Bonnier Media Deutschland och ljudbokstjänsten BookBeat utvecklades mycket starkt under året. Marknaden i Norden är fortfarande lite svag, men mycket god i Tyskland och Polen. BookBeat fortsätter att växa, antalet betalande användare ökade under året med 28 procent till över 900 000. Tjänsten redovisade en omsättning om 1,1 miljarder kronor under 2023 och är på väg mot lönsamhet efter ett antal tunga investeringssår.

SF Studios och den nordiska biografmarknaden återhämtade sig lite efter pandemin. Det medförde goda resultat för flertalet filmer under året. De totala intäkterna uppgick till cirka 1,7 miljarder kronor och rörelseresultat blev –3 MSEK (–75 MSEK). SF Studios visade ett starkt kassaflöde från verksamheten, men fortsatte göra förlust. Under året tillträdde Iréne Lindblad som ny vd.

”Bonniers decentraliserade organisation är en stor fördel i ett medielandskap under snabb förändring”
Erik Haegerstrand, vd Bonnier Group

Adlibris växte kraftigt under pandemin. Under 2023 backade bolaget dock något påverkat av den generella nedgången för e-handeln samtidigt som fysisk handel tog marknadsandelar.

Omsättningen var 2,3 miljarder kronor och rörelseresultatet 30 miljoner kronor. Stora investeringar är på gång i ny logistik och nya system för att förbättra produktiviteten ytterligare. Adlibris stärkte samtidigt fokuset på detaljhandel genom förvärvet av Pocket Shop.

Bonnier Fastigheter, som tillsammans med Bonnier News och Bonnier Books är de värdemässigt största bolagen i koncernen, hade bra efterfrågan på hyreslokaler 2023.

Bonnier Fastigheter hade en positiv utveckling av både driftsnetto och kassaflöde. Men fastighetsvärdena gick ned för hela branschen påverkade av det högre ränteläget.

Värdenedskrivningen för Bonnier Fastigheter blev 1,3 miljarder kronor. Prognoserna pekar nu på sjunkande räntor och det är ett gynnsamt läge att fortsätta investera i fastigheter. Det finns många möjligheter att köpa bra fastigheter till en rimlig värdering.

Bonnier Fastigheter har en relativt stor projektportfölj, framför allt i Värtahamnen i Stockholm. Många aktörer har stoppat eller senarelagt nybyggnadsprojekt som följd av det rådande marknadsläget. Det innebär att Bonnier Fastigheter kommer att kunna erbjuda väldigt bra lokaler när marknaden vänder.

Bonnier Capital, totalt värderat vid årsskiftet till 2,6 miljarder kronor, gjorde en hel del nya investeringar under verksamhetsåret. Största innehaven i portföljen är Natural Cycles, Acast, Chord Music Partners och MessageBird. I början av 2024 rekryterades Carl Backman som ny vd.

Med en stark kassa finns goda möjligheter till investeringar i nya sektorer genom Bonnier Capital.

Bonnier har en lång stark historia med över 200 år av publicistik och samhällsbyggande. I ett medielandskap under snabb förändring, med osäkerhet kring påverkan för affärsmodellerna av bland annat AI, IT-säkerhet och rättighetsfrågor, finns en stor fördel med Bonniers decentraliserade organisation.

Bolagsledningarna och medarbetarna har fokus på att tillvarata möjligheter att möta kundernas förväntningar varje dag. Snabba beslut kan fattas nära verksamheten.

Bolagen arbetar aktivt med den digitala transformationen för att säkra framtida tillväxt, resultat och kassaflöden.

Med fortsatt stark kassa finns goda möjligheter att göra tilläggsförvärv, både i de befintliga verksamheterna och genom investeringar i nya sektorer.

Stockholm i maj 2024,
Erik Haegerstrand, vd
Angela Langemar Olsson, CFO