Fem fokusområden inom hållbarhet

Bonnier Group har identifierat fem områden som är centrala i arbetet med hållbarhet och långsiktig samhällsnytta.

Hållbarhetsfrågorna bedrivs i huvudsak i våra dotterbolag. Ansvaret ska ligga nära deras verksamhet.

Bonnier känner ett särskilt ansvar att göra våra samhällen öppnare, intressantare, roligare och mer välinformerade.
Det är inom vår kärnverksamhet som vi kan göra störst nytta inom hållbarhet. Den journalistik, det berättande och de kunskapstjänster som våra bolag utvecklar bidrar till fri åsiktsbildning och ger en mångfald av perspektiv.
Genom en inkluderande stadsutveckling skapas också tryggare samhällen och trivsamma platser som uppmuntrar till möten. Vi tror att ett öppet pluralistiskt samtal är grunden för demokrati.

1. Yttrandefrihet

Den 24 februari 2022 lystes DN-skrapan mitt emot den ryska ambassaden på Gjörwellsgatan i Stockholm upp i Ukrainas blågula färger.

1. Yttrandefrihet

Våra verksamheter ska bidra till att stärka yttrande- och pressfriheten och bidra till ett genomlyst, öppet och inkluderande samhälle där samhällsdebatt och kultur är tillgängligt för så många som möjligt.

Vår ambition är att fortsätta vara det företag i norra Europa som mer än något annat förknippas med fri journalistik och självständig bokutgivning. Bonnier ska vara Sveriges ledande aktör för en vidsträckt yttrandefrihet och för fria medier.

En bärande princip för Bonniers medier är det publicistiska oberoendet. Den självständiga journalistiken i Bonniers medier garanteras framför allt av en tydlig linje från ägarna, med en stark kultur och tradition präglad av respekt för det redaktionella oberoendet och för de redaktionella ledarnas oinskränkta makt över publiceringsbesluten och för värdet av en vidsträckt yttrandefrihet.

Inom yttrandefriheten sker arbetet på tidningarnas redaktioner varje dag i det fria ordets namn. Som Nordens ledande medieföretag hjälper vi medborgare och organisationer att fungera i ett demokratiskt samhälle. Våra journalister rapporterar, granskar och berättar om vår tids frågor.

Yttrandefrihet och värnande om det fria ordet är grunden i Bonnier News verksamhet och det i särklass viktigaste fokusområdet i bolagets hållbarhetsstrategi. Sedan februari 2022 har kriget i Ukraina satt agendan för stora delar av tidningarnas bevakning. Samtidigt har redaktionerna fortsatt satsa både på den allt viktigare klimatjournalistiken och på bevakning och granskning av de områden i Sverige som Bonnier News lokaltidningar täcker. Under 2022 beslutades att formuleringen ”För det fria ordet” skulle utgöra kärnan i Bonnier News nya varumärke med syfte att tydliggöra identiteten.

Det fria ordet är också grundstenen i det publicistiska arbetet på förlagen inom Bonnier Books. De ger även ut verk av författare som är kritiserade för sina åsikter. Som utgivare står förlagen bakom författarnas och alla andras rätt till det fria ordet.

Vi har en stark tro på att böcker och läsning bidrar till en hållbar värld. Läsning ger nya perspektiv och möjlighet att bilda sig en egen uppfattning och är på så sätt även en förutsättning för demokrati. I vår breda bokutgivning vill vi främja olika röster som speglar de samhällen där vi verkar.

Digitaliseringen gör även boken tillgänglig för fler, till exempel som ljudböcker hos BookBeat, och är ett naturligt steg för att fortsätta sprida berättelser.

För Bonnier Fastigheter är det fria ordet och det öppna samhället förutsättningar i planering och utveckling av fastigheter och stadsdelar.

Yttrandefrihet och högt i tak ska även prägla våra interna företagskulturer. Vi ser öppna samhällen och det fria ordet som avgörande hållbarhetsfrågor. Där har Bonnier stora möjligheter att göra skillnad. Där gör vi också störst avtryck.

2. Miljö- och resurseffektivitet

Bonnier är ett familjeägt företag med ett utpräglat långsiktigt perspektiv. Våra bolag tar ansvar för miljö- och resurseffektivitet – en förutsättning för nästa generation.

2. Miljö- och resurseffektivitet

Givet den breda verksamhetsportföljen är variationen av klimatpåverkan stor mellan Bonnier Groups dotterbolag. Varje bolag har i uppdrag att arbeta för att minska sin direkta påverkan i värdekedjan genom ett adekvat miljöarbete.

Globala och lokala utmaningar kopplade till miljö- och klimatpåverkan berör alla företag. Samtliga Bonniers verksamheter ska – utöver att följa relevant internationell och lokal miljölagstiftning och standarder – präglas av en klok och effektiv användning av såväl fysiska och finansiella resurser som medarbetares tid.

Ansvaret för att ständigt hitta sätt att vässa arbetet med miljö- och resurseffektivitet ska ligga så nära affärerna, produkterna och tjänsterna som möjligt och inte detaljstyras från oss som ägare.

2021 anslöt sig Bonnier Books och Bonnier News till Science Based Targets initiative, ett partnerskap mellan CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute och WWF, som bedömer och godkänner att de klimatmål företag sätter upp är i linje med Parisavtalet.

Sedan 2020 redovisar Bonnier Fastigheter och Adlibris sina utsläpp av växthusgaser utifrån GHG-protokollet. Sedan första mätningen 2018 fram till och med 2022 har Bonnier Fastigheter sänkt sina utsläpp av växthusgaser i Scope 1 och 2 med 64 procent och minskat sin energianvändning med 20 procent.

Den senaste energikartläggningen enligt Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag genomfördes för Bonnierkoncernen under 2020. Kartläggningen ska göras minst vart fjärde år efter den föregående kartläggningen.

Mer om bolagens klimatarbete finns att läsa på deras egna sajter. En sammanfattning med länkar finns här.

3. Mångfald

Individer med vitt skiftande bakgrunder och erfarenheter ska kunna växa och bidra med sina perspektiv i skapandet av våra tjänster och berättande.

3. Mångfald

Bonnier har en stark tro på individens förmåga och kraften hos den enskilda människan. Vi vill genom journalistik, berättelser och kunskap stärka individers möjlighet att påverka och förändra.

För att kunna förstå, spegla och nå människorna som utgör samhället behöver alla medarbetare som bidrar till att skapa våra tjänster och produkter representera en mängd olika perspektiv.

Inom Bonnier ska individer med vitt skiftande bakgrunder och erfarenheter kunna växa och bidra med sina perspektiv i skapandet av dagens och morgondagens tjänster och berättande. Vår starka tro på den enskildes kraft, frihet och möjligheter och på ett öppet samhälle gör att vi förväntar oss att våra verksamheter ska verka för mångfald, rättvisa och inkludering.

Bonnier strävar efter att erbjuda medarbetarna goda karriär- och utvecklingsmöjligheter och en intressant och välkomnande arbetsmiljö. Centralt är att skapa rättvisa karriärmöjligheter, som inte ger för- eller nackdelar baserat på ovidkommande faktorer som kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning eller religion. Våra verksamheter ska dessutom bidra till ett inkluderande samhälle där fler kan vara delaktiga.

Bolagen inom Bonnier Books arbetar aktivt med mångfald i sin utgivning såväl som bland medarbetarna. Litteratur både speglar och formar kulturen och samhället och förlagen har stort inflytande över vilka röster som görs hörda eller inte. Mångfald i utgivningen är ett måste om den ska vara relevant för många människor.

Det krävs att många perspektiv finns representerade bland medarbetarna som ska upptäcka de nya och bästa berättelserna. Bonnier Books UK arbetar efter en ambitiös handlingsplan för mångfald och inkludering för att säkerställa att medarbetarna och de böcker man publicerar bättre representerar det brittiska samhället.

Som aktiva i BBC Creative Allies använder Bonnier Books UK sig av ramverket ”RIVERS” för att gå från ord till handling. Ramverket bygger på de sex pelarna Renew, Invest, Value, Empower, Reward samt Sponsorship & Mentoring som ger verktyg för att driva på förändring.

Bonnierförlagen fokuserar på mångfald ur tre perspektiv: medarbetarna, utgivningen och läsarna. Perspektiven ses som centrala och är på många sätt beroende av varandra. Mångfald och inkludering är också ett av tre huvudområden i Bonnierförlagens strategiska hållbarhetsarbete.

Mångfald och inkludering är ett av fyra övergripande fokusområden i Bonnier News hållbarhetsstrategi. 2021 initierades ett långsiktigt arbete utifrån kompetens och affärsmässighet. Samma år började frågan mätas i medarbetarundersökningen. Året därpå konstaterades att ”tar vara på olikheter och värderar mångfald i arbetsgruppen” var en av de frågor som haft den största förbättring.

På redaktionerna har språk identifierats som en nyckel till att förbättra det journalistiska arbetet och andelen flerspråkiga medarbetare ökar.

Vid utgången av 2022 var 52 procent av medarbetarna inom Bonnierkoncernen kvinnor och 48 procent män. I koncernens ledningsgrupper fanns 43 procent kvinnor och 57 procent män.

4. Våra medarbetare

På Bonnier News bidrar alla medarbetare med olika perspektiv för att utföra bolagets uppdrag och föra det fria ordet framåt.

4. Våra medarbetare

Bonniers utveckling som företag är beroende av att kunna attrahera skickliga medarbetare, erbjuda stimulerande arbetsuppgifter och en bra arbetsmiljö där medarbetare kan växa och utvecklas.

Vi verkar inom branscher med högt förändringstryck. Stor förändring innebär möjligheter till utveckling men ställer också höga krav på medarbetare på alla nivåer inom bolaget med risk för psykosocial ohälsa och stress. Bonnier har generellt sett en begränsad risk för arbetsskador.
Inom Bonnier ligger ansvaret för en god, hälsosam och säker arbetsmiljö starkt förankrad i respektive bolag. Det finns, framför allt mellan koncernens svenska verksamheter, ett utvecklat samarbete och en gemensam plattform för personalarbete.

I det dagliga arbetet handlar det dels om att följa upp riskindikationer och agera på dessa, dels om att skapa gemensamma stödsystem och metoder för utbyte av kunskap. Medarbetarundersökningar genomförs regelbundet inom bolagen för att identifiera förbättringsområden på arbetsplatserna.

Under 2022 hade Bonnierkoncernen 8 315 anställda, varav 3 026 arbetade utanför Sverige. Verksamheterna inom Bonnier News och Bonnier Books har flest antal medarbetare. Medarbetarna är jämnt fördelade mellan kvinnor och män, 52 procent kvinnor och 48 procent män.

5. Ansvarsfull styrning

Gerhard Bonnier (till vänster) lade grunden till familjen Bonniers verksamhet i bokhandels- och förlagsvärlden. Hans son Albert Bonnier startade Albert Bonniers Förlag 1837.

5. Ansvarsfull styrning

Bonnier är ett familjeägt företag med ett utpräglat långsiktigt perspektiv i sitt sätt att verka och driva affärsverksamhet. Ägarnas inflytande hävdas både formellt genom styrelsen och i företagskulturen.

Tydliga och engagerade ägare är en fördel för Bonniers verksamheter. Ägarnas värderingar och historia är värdefulla verktyg för att skapa en kultur som är attraktiv för anställda och ett sammanhang för våra olika verksamheter.

Vi beaktar hållbarhet och ansvar i våra förvärv och avyttringar och vi investerar inte i företag med verksamheter som strider mot Bonniers kärnvärden.

Som en familjeägd koncern är vi måna om att våra bolag ska agera på ett långsiktigt sätt och inte genom kortsiktighet riskera att skada Bonniers anseende. Det manifesteras i att våra bolag ska ha klara och av alla medarbetare väl kända etiska riktlinjer och därtill väl fungerande kanaler för att slå larm, samt processer för korrekt hantering när någon bryter mot riktlinjerna.

En utmaning för Bonnier som ägare till en decentraliserad koncern med omfattande mandat för de lokala bolagsledningarna är att hitta rätt avvägning mellan övergripande principer och dess lokala tillämpning.

Varje bolag inom Bonnier ska följa Bonniers uppförandekod samt ytterligare ett antal styrdokument inom områden som säkerhet och it-säkerhet, dataskydd, anti-korruption, trade sanctions, redovisning, skatt och visselblåsning. Policydokument kompletteras med instruktioner och manualer som ger vägledning för tillämpning av policyer.

Bonnierkoncernen har en central visselblåsartjänst där anmälningar görs genom en extern webbaserad tjänst och mottas av styrelseordförande i Bonnier Group AB samt en extern advokat. Det är möjligt att göra anonyma anmälningar och även att få sin anmälan behandlad uteslutande av en extern advokat, om anmälaren så önskar.