Hållbarhetsarbetet i Bonniers dotterbolag

Bonnier är en decentraliserad koncern. Våra dotterbolag Adlibris, Bonnier Books, Bonnier Capital, Bonnier Fastigheter, Bonnier News och SF Studios har egna hållbarhetsmål kopplade till respektive bolags verksamhetsområde.

Bolagen spänner över vitt skilda områden, från fastighetsutveckling, filmproduktion och investeringsverksamheten till journalistik, bokutgivning och försäljning av böcker och digitala tjänster. Att sätta detaljerade mål och styra i i vardagen görs därför bäst i absolut närhet till affärsverksamheterna.

Varje verksamhet har unika utmaningar likväl som möjligheter att hitta en positiv påverkan, inom både klimatet och social hållbarhet. Mer om varje bolag finns att läsa här nedan.

Tre röster om klimatarbetet

Adlibris

Adlibris vill inspirera människor att upptäcka nya världar genom läsning. Läsning är inte bara ett stort nöje utan gör även människor och samhället gott. Läsning har många positiva effekter som att öka människors empati och allmänbildning samtidigt som den minskar stress. Via fackböcker ges nya kunskaper och färdigheter, och via skönlitteratur ges nya perspektiv och upplevelser. Läsande människor främjar ett hållbart samhälle, och därför vill Adlibris inspirera till mer läsning. För att uppmuntra till barns läsning driver Adlibris initiativet Den stora läsutmaningen tillsammans med Bonnier Carlsen, Natur & Kultur och Rabén & Sjögren. Målet att skapa ökad “läskondis” hos barn och därmed bidra till att läsning blir en vardagsvana. För att främja ett mer hållbart samhälle där yttrandefrihet är en självklarhet stöttar Adlibris Svenska PENs arbete för det fria ordet genom ett årligt bidrag. Läs mer om Svenska Pens arbete här.

Hur inspirerar man till mer läsning samtidigt som man minskar den påverkan som böcker har på klimatet? Adlibris vill driva ett klimatarbete i framkant, minska sina egna utsläpp samtidigt som man får med sig andra och bidrar till att minska hela branschens klimatpåverkan.

Adlibris har som mål att halvera sin klimatpåverkan till 2030, jämfört med 2020, och klimatkompenserar även för sina utsläpp. Adlibris fokus är att reducera och eliminera sina utsläpp och där det ännu inte är möjligt kompenserar man för utsläppen.

Läs mer om Adlibris klimatarbete här.

 

Bonnier Books

Allt startade med böcker. Förlagen inom Bonnier Books förvaltar Bonniers 200-åriga arv och driver och stöttar projekt med fokus på läsning och det fria ordet. De ger ut relevanta verk av författare även om de är kritiserade för sina åsikter. Som utgivare står förlagen bakom deras och alla andras rätt till det fria ordet. Långsiktighet finns i Bonnier Books DNA, samtidigt som mod och innovation går hand i hand med hållbarhet likväl som publicistiken.

Bonnier Books är i sig en koncern inom koncernen, med stark närvaro i sju länder och en mängd förlag som möter marknaderna. Våren 2021 lanserade man plattformen The Open Book för att adressera Bonnier Books totala hållbarhetspåverkan genom hela värdekedjan. Plattformen fungerar som ett ramverk för att stärka hållbarhetsinsatserna i alla verksamheter och tar även upp brinnande branschfrågor som yttrandefrihet, materialförsörjning, leverantörsbedömningar och mångfald. Koncernövergripande frågor som utsläpp av växthusgaser och hållbara produktionsmetoder behandlas huvudsakligen gemensamt, medan företagen inom Bonnier Books uppmuntras att ta egna initiativ som är relevanta för deras verksamhet och påverkan.

Läs mer om Bonnier Books hållbarhetsarbete här

 

Bonnier Capital

Bonnier Capital fokuserar på investeringar i bolag som främjar en positiv inverkan på miljön och samhället. Arbetet med investeringar görs utifrån koncernens kärnvärden och Bonniers roll i samhället, med möjlighet att både sätta riktningen och driva på samhällets utveckling. Ambitionen är att bidra till en hållbar utveckling.

Bonnier Capital söker aktivt efter bolag som möjliggör den omställning som krävs för att nå klimatmålen i linje med Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det görs genom att identifiera bolag med hållbara affärsmodeller som genomgripande hanterar de miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade aspekterna av sin verksamhet.

Vidare strävar Bonnier Capital efter att hitta bolag som löser både lokala och globala hållbarhetsutmaningar, inom alla tre dimensioner av hållbarhet; de ekonomiska, sociala och miljömässiga. I linje med FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling ligger fokus på nya affärsmodeller och teknik vilka bidrar till ett mer jämställt, hållbart och inkluderande samhälle där det finns möjligheter att skapa långsiktigt värde och samhällsnytta.

Bland investeringarna med fokus på klimatomställning finns Woshapp, biltvättstjänsten där bilvårdarna cyklar till kunderna och handtvättar bilar på ett miljövänligt sätt, Sulapac som hjälper företag att ersätta konventionell plast med material som är hållbara, vackra, funktionella och biobaserade och biologiskt nedbrytbara, samt Carla, en e-handlare som hjälper kunder att köpa och elbilar och laddhybrider.

Läs mer på bonniercapital.se

 

Bonnier Fastigheter

Intresset för hållbarhetsfrågor är stort i fastighetsbranschen vilket bland annat märks genom en stor efterfrågan på gröna hyresavtal och miljöcertifierade byggnader. Social hållbarhet och klimatarbete är två stora områden för Bonnier Fastigheter. Från 2020 redovisar man sina utsläpp av växthusgaser utifrån GHG-protokollet. Sedan första mätningen 2018 fram till och med 2022 har Bonnier Fastigheter sänkt sina utsläpp av växthusgaser i Scope 1 och 2 med 64 procent och minskat sin energianvändning med 20 procent. Bonnier Fastigheter har som mål att hundra procent av innehavet ska vara miljöcertifierat, med höga betyg.

Flera samarbeten pågår med Stadsmissionen, både för att skapa mötesplatser som Mötesplats Mariatorget i S:t Paulskyrkan i Stockholm och Uppsala Stadsmissions verksamhet Unga Station, som är en mötesplats för unga i stadsdelen Gränby.

Även i fastighetsverksamheten är Bonniers grundläggande tro på det fria ordet och det öppna samhället bärande idéer, som kan fungera som kompass i planering och utveckling av fastigheter och stadsdelar där människor ska jobba, bo och trivas.

Bonnier Fastigheters dotterbolag Hemmaplan utvecklar och förvaltar centrumfastigheter och mötesplatser i stadsdelar präglade av socioekonomiska utmaningar, för att därigenom driva positiv samhällsutveckling, med och för människor som bor och är verksamma i området, för att alla ska kunna växa upp med lika möjligheter i ett tryggt område där de känner sig hemma.

Sedan tidigare äger Hemmaplan del av Rosengård Centrum. Under 2022 slutfördes ombyggnationen av Rosengårds Centrums nya bibliotek, en plats där läsförståelse och det demokratiska samtalet står i centrum. Hemmaplan förvärvade under 2022 även Gottsunda Centrum, där nya butiker etableras och allmänna utrymmen upprustas. Man har även startat upp en Centrumakademi som har som mål att skapa sysselsättning för unga via lärlingsplatser, praktik, feriearbeten och anställningar.

Läs mer om hur Bonnier Fastigheter arbetar med hållbar utveckling

 

Bonnier News

Yttrandefrihet och värnande om det fria ordet är grunden i Bonnier News verksamhet och det i särklass viktigaste fokusområdet i bolagets hållbarhetsstrategi. Kriget i Ukraina har de senaste åren satt agendan för stora delar av tidningarnas bevakning liksom den allt viktigare klimatjournalistiken.

Bonnier News hållbarhetsstrategi utgår från fyra fokusområden, vart och ett kopplade till FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling. Inom ramen för dessa fokusområden sker initiativ på många olika håll runt om i deras verksamheter.

Yttrandefrihet – försvar av det fria ordet är vad Bonnier News kärnvärden och identitet bygger på. De står som försvarare av den oberoende journalistiken och deras verksamheter bidrar till ett inkluderande samhälle där fler kan vara delaktiga.

Affärsetik – hållbarhet integrerad i affären. Bonnier News eftersträvar en hållbar lönsamhet som långsiktigt säkrar utgivningen av oberoende journalistik.

Jämställdhet och inkludering – hela organisationens ansvar. Fokus på att skapa ett öppet klimat på arbetsplatserna, med jämställdhet, mångfald och inkludering som nyckelfaktorer för att nå framgång.

Miljö – att löpande minska klimatavtrycket. Bonnier News direkta miljöpåverkan är begränsad och varierar givet den breda verksamheten. Baserat på vad som är materiellt i respektive verksamhet, ska man arbeta för att minska den direkta påverkan i värdekedjan.

Läs mer om Bonnier News hållbarhetsstrategi

 

SF Studios

Mångfald och en rättvis arbetsmiljö är fokusområden för SF Studios. Man engagerar sig i olika CSR-aktiviteter som #MeToo-rörelsen #TystnadTagning i Sverige och barninitiativen Pippi of Today, Min Stora Dag och Generation Pep.

Alla anställda på SF Studios kan bidra till en hållbar framtid. Medarbetarna förväntas att alltid ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet och i beslutsprocesserna. Bolaget strävar efter att använda miljövänliga produkter och tjänster, återvinner och har avfallshantering både på kontoren och produktionsplatserna.

Läs mer om SF Studios hållbarhetsarbete