Nyheter
2016-06-10

Jonas Fors avgår som vd för SF Studios

Ulrika Saxon representerar Bonnier AB i styrelsen för SF Studios:

”Som huvudägare har vi från Bonniers sida kommit till slutsatsen att det inte längre finns förutsättningar för Jonas Fors att framgångsrikt leda SF Studios.

Under den senaste tiden har det riktats hård kritik mot SF Studios avseende bolagets interna kultur, särskilt avseende jämställdhet, dess representation under filmveckani Cannes och gällande affärsmodellen i den egna produktionsverksamheten.

Vi tar kritiken på stort allvar. Gällande SF Studios kultur står två diametralt motsatta beskrivningar mot varandra, särskilt avseende jämställdhet. Å ena sidan har företaget 60 procent kvinnliga medarbetare, en jämn fördelning mellan kvinnor och män i ledningsgruppen, och kvinnor på ett flertal av de mest centrala posterna. Mot detta står anklagelser om sexism. För att få en faktabaserad bild av företagets arbetsmiljö så kommer vi uppdra åt en extern part att göra en grundlig undersökning bland SF Studios medarbetare.

Jonas Fors tillträdde som vd i samband med sammangåendet mellan SF Studios och Tre Vänner hösten 2013. Han har tillsammans med sin ledningsgrupp gjort betydelsefulla insatser för att ta SF Studios från stora förluster under 2013 och 2014, till strax över ett nollresultat 2015.

SF Studios kommer även framåt att göra stora satsningar på svensk och nordisk film, och då är det nödvändigt att produktionsverksamheten har ekonomisk bärkraft. En förutsättning för att åstadkomma det är att SF Studios även framöver kan attrahera branschens skickligaste människor. För att lyckas med det krävs det både arbetsro i den egna organisationen och att man åtnjuter förtroende från andra aktörer i branschen.”