Nyheter
2019-02-14

Avstamp för Bonnier

Under 2018 förbättrade Bonniers medieverksamheter sitt operativa resultat (EBITA) till 824 Mkr, jämfört med 625 Mkr under föregående år.
Bonnier Fastigheter gör ytterligare ett mycket starkt år, och förbättrade EBITA till 370 (322) Mkr. Detta tillsammans med fortsatt värdetillväxt i beståndet gav Fastigheter ett resultat före skatt på 1 062 (1 589) Mkr.

Bonnier Groups vd Erik Haegerstrand:

”Årets resultat i våra medieverksamheter innebär en välkommen förbättring, men lönsamheten är fortfarande sammantaget på en mycket blygsam nivå. Viktigare än det enskilda resultatet är två beslut som skapar en plattform för Bonniers framtida utveckling:

Det första är den i juli meddelade försäljningen av Bonnier Broadcasting till Telia. Affären ger oss en stabil finansiell bas, gör oss till en stark och långsiktig ägare för våra befintliga bolag, och skapar ett helt nytt handlingsutrymme för investeringar i framtida tillväxt.

Det andra är vårt beslut att strukturera om Bonnier AB från en sammanhållen mediekoncern med affärsområden, till en företagsgrupp bestående av bolag med ett större mått av självständighet, och med full fokus på – och ansvar för – den egna verksamheten. Vår övertygelse är att den nya strukturen kommer att göra våra bolag snabbrörligare och mer fokuserade på den egna marknaden.

Tittar man på 2018 affärsområdesvis, så är några enskildheter särskilt värda att lyftas fram. Broadcasting åstadkommer en mycket kraftfull förbättring, och TV4 gör ett rekordår nästan oavsett vilket mått som används; resultat, tittartidsandel eller annonsförsäljning. Även C More gör en mycket stor resultatförbättring.

Inom Books gör tyska Bonnier Media Deutschland ytterligare ett mycket starkt resultat och växer avsevärt snabbare än den övriga marknaden. Den digitala ljud- och e-bokstjänsten BookBeat växte med 150 procent och passerade 150 000 betalande prenumeranter i Sverige och Finland.

Investeringsverksamheten inom Bonnier Ventures har haft ett år med mycket stark värdeutveckling, inte minst i innehav som podcastplattformen Acast och VR-spelstudion Resolution Games.

Det Köpenhamnsbaserade magasinhuset Bonnier Publications fortsätter att vara framgångsrikt med lönsamma pan-nordiska titlar som Illustrerad Vetenskap, och når återigen ett starkt resultat, som mycket få branschkollegor kan matcha.

Våra svenska magasinsverksamheter hade däremot ett tufft år. Som en konsekvens av svag resultatutveckling och en fortsatt mycket svår marknad så togs under hösten beslutet att integrera Magazines & Brands (f.d. Bonnier Tidskrifter) i Bonnier News. Ett resultatmässigt utmanande år hade även Adlibrisgruppen. Omsättningen växte med 12 procent, men resultatet tyngdes av stora investeringar i lager och logistik och en svag bokhöst.

Under 2018 lyckades Bonnier News fortsätta sin starka tillväxt i digitala prenumerationer. På ett fåtal år har vi gått från 50 000 till omkring 270 000 renodlat digitala prenumeranter i Sverige. Fokus på just digitala användarintäkter har varit ett strategiskt huvudtema inom News i flera år, och i och med den nyligen meddelade MittMedia-affären tas nästa steg i det arbetet. Det illustrerar också någonting viktigt; nämligen att den strukturförändring vi genomför inom Bonnier är en förändring av just struktur och styrning, inte av bolagens strategi mot marknad och konsumenter. Våra mediebolags strategiska fokus på digitala användarintäkter ligger fast.

Genom att Magazines & Brands och affärsmedierna- och tjänsterna inom affärsområdet Business to Business under året fördes in i Bonnier News, och genom MittMedia-förvärvet, så tydliggörs bolaget som Bonniers publicistiska kraftcentrum framåt.

Bonnier Fastigheter gjorde återigen ett mycket starkt år, och fortsätter metodiskt och långsiktigt att utveckla beståndet, och att utöka det. Med två förvärv av kontorsfastigheter i Uppsala till ett värde på 1,6 Mdkr, gör bolaget sitt första större avtryck utanför Stockholm. En fortsatt låg skuldsättning tillsammans med framgångsrik drift och nöjda kunder skapar en mycket god plattform för fortsatt tillväxt.

Vi förväntar oss att under andra halvåret 2019 slutföra Broadcasting-försäljningen. Affären ger oss en mycket stabil finansiell bas, men skärper samtidigt utmaningen i att nå en förbättrad lönsamhet över hela linjen i våra övriga verksamheter, vilket också är vår ambition för 2019.

På lite längre sikt vill vi komma tillbaka till tillväxt. Vår övertygelse är att Broadcasting-försäljningen tillsammans med vår omstrukturering skapar både de finansiella och de organisatoriska förutsättningarna, för att uppnå just det.”

Våra bolag

Bonnier Fastigheter gör ytterligare ett starkt år. EBITA förbättrades till 370 (322) Mkr, och tillsammans med den orealiserade värdeförändring i beståndet ger ett resultat före skatt på 1 062 Mkr.

Under årets förvärvades två fastigheter i Uppsala till ett värde av 1,6 Mdkr, vilket innebär företagets första etablering utanför Stockholm. Bedömningen är att värderingar och hyresnivåer i Uppsala ger goda möjligheter till positiv värdeutveckling, genom det geografiska läget med förbättrade kommunikationer både till Stockholm och till Arlanda, och stadens profil med en stark kunskapsbaserad ekonomi driven av tre universitet och av ett starkt kluster inom Life science.

Under året fullbordades årets två stora omvandlingsprojekt, Magasinet på Sveavägen, och omvandling av tryckerilokaler i Akalla, med ett förbättrat nyttjande och ökade hyresintäkter som följd.

Adlibrisgruppen ökade omsättningen med 12 procent. EBITA på -125 (31) Mkr tyngdes av stora investeringar tyngdes av investeringar i IT, en omfattande utbyggnad av logistikanläggningen samt en svag decemberförsäljning. Adlibris expanderade under året sin produktportfölj inom områden som leksaker, spel, DIY och köksprodukter, och 24 procent av bolagets försäljning härrörde under 2018 från annat än böcker, en ökning från 18 procent under 2017.

Books EBITA uppgick till 154 (74) Mkr med ett väsentligt förbättrat kassaflöde. Förlagsverksamheterna hade sammantaget en positiv utveckling, och de totala förlagsintäkterna ökade drivet av både fysisk och digital tillväxt, medan fysisk bokretail i framför allt Finland och Norge hade ett mycket svagt år.

Gruppens största förlagsverksamhet, Bonnier Media Deutschland, gör ett urstarkt år, med stark tillväxt och ett rekordresultat. Svenska Bonnierförlagen hade ytterligare ett stabilt år, med ett resultat i paritet med fjolårets. I Storbritannien har Bonnier Books UK lett av nya vd:n Perminder Mann kommit en bra bit på vägen med att vända Bonnier Books UK, efter ett mycket svagt 2017. I Finland presterade WSOY en glädjande och markant resultatförbättring och nådde efter ett antal tuffa år en vinst på 23 Mkr.  Det hälftenägda Cappelen Damm i Norge hade däremot ett svagt år på en backande norsk bokmarknad, med betydande förluster i bokhandelskedjan Tanum.

Under året avyttrades ett antal mindre förlag och distributionsbolag, för att göra Books mer lönsamt, och öka fokus på förlagen och på den fortsatta satsningen på ljud- och e-bokstjänsten BookBeat. BookBeat presterade under 2018 en 150-procentig tillväxt i betalande abonnenter, och gick under slutet av året in på den tyska marknaden.

Broadcasting ökade vinsten med drygt 140 procent med ett operativt resultat på 1 027 (423) Mkr. Omsättningen växte med 10 procent till 8 253 Mkr.

TV4 gjorde ett nytt rekordår och är nu, med ett operativt resultat på 1 382 (1 022) Mkr och en rörelsemarginal på 29,2 procent ett av de mest lönsamma TV-företagen i Europa. Genom den kraftfulla tillväxten för TV4 Play bibehåller TV4 den totala räckvidden. Annonsintäkterna ökade både linjärt och digitalt.

C More gjorde, med betydande ökningar i abonnentbas och konsumentintäkter, en kraftig resultatförbättring jämfört med 2017, -99 (-296) Mkr. Finska MTV har efter flera år på en utmanande finsk TV-marknad definitivt vänt trenden och noterade ett resultat på -211 (-218) Mkr.

Business to Business som samlar B2B-medier och digitala B2B-tjänster växte under året drivet av växande digitala intäkter och nådde ett EBITA på 104 (131) Mkr, vilket motsvarar en EBITA-marginal på 9 procent.

Resultatet påverkades av betydande investeringar, bland annat i det digitala läromedelsbolaget Clios fortsatta tillväxt på den svenska marknaden, och i utrullningen av det kliniska beslutsstödet Deximed på den tyska marknaden. Områdets enskilt största verksamhet, Danmarks ledande affärstidning Børsen, hade resultatmässigt ett stabilt år.

Under hösten fattades beslut om att från den 1 januari 2019 integrera Business to Business i Bonnier News.  Avsikten bakom sammanslagningen är att man genom att samla alla B2B-verksamheter under samma tak ska kunna mobilisera större resurser för teknik- och produktutveckling, och därmed för tillväxt.

Magazines, som fram till slutet av 2018 samlade svenska Bonnier Magazines & Brands (f.d. Bonnier Tidskrifter), Köpenhamnsbaserade Bonnier Publications och amerikanska Bonnier Corporation, hade ett EBITA på 34 (168) Mkr.

Bonnier Corporation inledde året med en större omorganisation och trots den amerikanska magasinsmarknadens snabba fall i print så lyckades man nå ett positivt operativt resultat. Man fortsatte sin diversifiering med verksamheter i anslutning till magasintitlarna. Ett exempel är affärsområdet Working Mother Media som växte med en lönsam satsning på konsultverksamhet mot företag.

Bonnier Publications har en mycket stark och lönsam cross-border modell för titlar som Illustrerad Vetenskap och Historia och nådde under 2018 en operativ lönsamhet på över 10 procent. En satsning på digitala läsarintäkter har lanserats under året där Illustrerad Vetenskap är först ut. Det norska dotterbolaget lades ned under året och de norska titlarna kommer framåt att drivas från Danmark.

Bonnier Magazines & Brands svenska verksamhet hade stora utmaningar med en snabbare marknadsnedgång än väntat och en övergång till ett nytt prenumerationssystem som påverkade prenumerationsaffären negativt. Under hösten beslutades att integrera BMB i Bonnier News, vilket verkställdes från 1 januari 2019. I samband med det reducerades både bemanning och lokaler, vilket också ledde till strukturkostnader som belastar 2018. Detta, tillsammans med strukturkostnader för nedläggning i Norge och kontorsflytt i USA belastar resultatet för affärsområdet med i storleksordningen 100 Mkr.

News hade ytterligare ett år av omsättningstillväxt. Satsningen på digitala prenumerationer fortsatte att ge resultat, och den samlade abonnentstocken uppgick till 270 000 vid slutet av året. Den digitala tillväxten resulterade i att totala läsarintäkter ökade under året, medan totala annonsintäkter minskade. I december lanserade Expressen betaltjänsten Premium, vilket förväntas bidra till ytterligare tillväxt i digitala användarintäkter under 2019.

EBITA sjönk till 159 (303) Mkr, en minskning som drevs av ökade papperspriser, tapp i printannonsintäkter samt nedskrivningar i tryckeriverksamheten, men även av kostnadsförda satsningar på redaktionellt innehåll och redaktionella kanaler samt i distribution, i form av uppstart av distributionsverksamheterna Nim i Skåne och Premo i Stockholm.

Från och med 1 januari 2019 så integreras verksamheterna inom Magazines & Brands och Bonnier B2B in i News, som därmed samlar lejonparten av Bonnier publicistiska verksamheter i Sverige och Östeuropa.

SF Studios, ett av världens äldsta filmbolag, firar 100 år under 2019, och är Nordens ledande produktions- och distributionsbolag av film och tv-serier. Under 2018 gjordes en betydande resultatförbättring med ett EBITA på 17 (-14) Mkr. Produktionsaffären hade en stark tillväxt med produktioner som långfilmerna ”Britt-Marie var här” och ”LasseMaja – det första mysteriet”, och tv-produktionerna ”Alex”, ”Advokaten” och ”Jägarna”. Som ett led i att förstärka produktionen av lokalt innehåll i Norden ytterligare, köpte SF Studios ett av de ledande norska produktionsbolagen, Paradox, i slutet av året. Konsumenttjänsterna SF Anytime och SF Kids Play hade en stark tillväxt där konsumentintäkterna under året ökade med 154 procent.

Ventures portfölj hade ytterligare ett mycket starkt år och har nu en genomsnittlig årlig avkastning (IRR) på 30 procent sedan starten. Särskilt positiv värdeutveckling visade innehaven i podcastplattformen Acast och VR-spelstudion Resolution Games som båda stängde nya finansieringsrundor. Fertilitetsappen Natural Cycles tog ett viktigt steg in på den amerikanska marknaden genom att godkännas som preventivmedel av den amerikanska läkemedelsinspektionen FDA.

Under året gjordes nyinvesteringar i den virtuella fastighetsmäklartjänsten Blok, design-marknadsplatsen Pamono, den digitala begravningsbrån Lavendla och i Heja, en innehålls- och kommunikationsplattform för sportföreningar med fokus på den amerikanska marknaden. Under året fullbordades försäljningar i Spelbolaget Evoke Gaming (helägt) och United Screens (minoritetsägt) vilket bidrog till att Ventures kassaflöde för året var positivt.

Other omfattar koncerngemensamma aktiviteter och funktioner. Påverkan på EBITA från dessa blev under 2018 – 528 (-397) Mkr. Den strukturförändring som meddelades under hösten innebär ett mindre moderbolag, vilket kommer att reducera kostnaden för koncerngemensamma funktioner från 2019 och framåt.

Verksamheterna inom Bonnier AB

Nettoomsättning per affärsområde Mkr

2018

2017

 

Books

6 334

6 274

 

Adlibris

2 247

2 002

 

Broadcasting

8 253

7 497

 

SF Studios

1 256

1 389

 

Ventures

358

402

 

Magazines

3 060

3 455

 

Business to Business

1 202

1 130

 

News

5 004

4 890

 

 

27 715

27 039

 

Other

-1 267

-1 299

 

Bonnier AB totalt

26 447

25 740

 

 

Operativt resultat (EBITA) per affärsområde Mkr

2018

2017

 

Books

154

74

 

Adlibris

-125

31

 

Broadcasting

1 027

423

 

SF Studios

17

-14

 

Ventures

-18

-93

 

Magazines

34

168

 

Business to Business

104

131

 

News

159

303

 

Other

-528

-397

 

Bonnier AB totalt

824

625

 

Resultat, Bonnier AB Mkr

2018

2017

 

Nettoomsättning

26 447

25 740

 

EBITA

824

625

 

EBIT

-225

-1 423

 

Finansnetto

-157

-212

 

Resultat före skatt

-382

-1 635

 

Årets resultat

-872

-2 239

 

Bonnier Fastigheter

 

Resultat Mkr

2018

2017

 

Omsättning

591

523

 

EBITA

370

322

 

Värde, fastigheter

12 660

10 090

 

Nettoskuld

3 558

1 907