Nyheter
2021-02-04

Rörelseresultatet för Bonniers verksamheter mer än tredubblas

Bonniers rörelseresultat har utvecklats på ett sätt som överträffar förväntningarna det speciella året 2020. EBITA förbättras med 1 miljard SEK för jämförbara enheter till 1,4 miljarder med oförändrad intäktsnivå. Det operativa kassaflödet förbättras med 1,7 miljarder till 2 miljarder. Koncernen är nu skuldfri.

Bonnier Groups VD Erik Haegerstrand:

”Vår arbetsform sedan några år med starka och mer självständiga bolag har visat sig framgångsrik med lönsamhetsförbättringar på bred front. Snabba anpassningar till årets utmaningar imponerar och efterfrågan på journalistik och berättelser, inte minst i digitala format, inger tillförsikt. Starka finanser ger förutsättningar för framtida investeringar.”

Våra Bolag

BONNIER BOOKS presterar ett mycket starkt 2020. Omsättningen uppgår till 6,1 (5,8) miljarder SEK, där ökningen i huvudsak är hänförlig förlagsverksamheten samt ljud- och e-bokstjänsten BookBeat. Året karaktäriseras av ett förbättrat EBITA som uppgår till 392 (250) MSEK och ett motsvarande operativt fritt kassaflöde, trots ökade marknadsinvesteringar i BookBeat. Under ett pandemipräglat år är det förlagsledet som står särskilt starkt och når en EBITA-marginal om över 12 procent drivet av ökade marknadsandelar, accelererad försäljning av digitala format samt genomgående omkostnadsreduceringar.

I förlagsledet når verksamheterna i Tyskland nya toppnoteringar med sin högsta omsättning och sitt bästa resultat någonsin. Även Werner Söderström i Finland når ett rekordresultat och svenska Bonnierförlagen ökar mot föregående år och belönas litterärt bland annat med Augustpriset. I den brittiska verksamheten redovisas ett positivt resultat trots kraftiga nedstängningar av samhället till följd av pandemin. Det hälftenägda Cappelen Damm i Norge presenterar ett stabilt resultat där framför allt allmänlitteratur och utbildning ser en positiv utveckling medan den under året avyttrade bokhandelskedjan Tanum fortsatt visar förlust. Naturligt slår effekterna av pandemin hårdast mot en redan utsatt fysisk detaljhandel där Pocketshops omsättning viker markant. Även Akademiska Bokhandeln i Finland lider försäljningsmässigt men lyckas förbättra resultatet mot föregående år.

Under året lanserar Bonnier Books ett omfattande hållbarhetsarbete med högt ställda klimatmål, etablerar en ny förlagsverksamhet i Danmark, förvärvar Strawberry Publishing i Sverige och Danmark. Ett stort investeringsfokus ligger liksom föregående år på BookBeat som bibehåller sin planenliga tillväxttakt såväl omsättnings- som abonnentmässigt, och marknadsnärvaron utökas till Danmark och Polen. Antalet betalande medlemmar för tjänsten uppgår vid årets slut till drygt 420 000, en ökning med 167 000.

BONNIER NEWS omsättning för 2020 uppgår till 7,7 (7,6) miljarder SEK, varav nytillkomna Hall Media utgör 280 MSEK. EBITA uppgår till 647 (211) MSEK, där Hall Media svarar för 3 MSEK.

Corona-pandemin har negativ påverkan på verksamheten under 2020, och drabbar framförallt annonsintäkter, lösnummerförsäljning och event- och utbildnings-verksamheterna. Totalt tappar Bonnier News Sverige 22 procent av annonsintäkterna och 12 procent av lösnummerförsäljningen jämfört med föregående år. En del av minskningen i annonsintäkter hanteras genom lägre kostnader i annonsverksamheten, vilket medför att bidragsmarginalen i annonsaffären upprätthålls.

Samtidigt medför Corona-pandemin en ökad takt i digitaliseringen, vilket har en positiv påverkan på den prenumererade läsaraffären. Totala antalet prenumeranter ökar med 7 procent mot föregående år, drivet av en ökning inom de digitala produkterna som ökar med 26 procent.

Under 2020 fortsätter verksamheten driva den digitala transformationen, vilket innebär fortsatta satsningar på den tekniska plattformen och minskade kostnader för bland annat tryck och distribution. Kostnadsminskningar drivs framförallt av effektiviseringar.

Bonnier News fortsätter minska kostnadsbasen i nyförvärvade och nyligen integrerade verksamheter, såsom MittMedia, Hall Media och Bonnier Magazines & Brands. Både MittMedia och Hall Media vänder under 2020 till tillväxt i antal prenumeranter och vinst, detta efter flera år av minskande upplagor och förluster.

Den internationella B2B-verksamheten påverkas av Corona-pandemin på liknande sätt som den svenska. Healthcare-verksamheten dock inte i samma utsträckning som Media & Services-verksamheten, tack vare hög aktivitet i hälsovårdssektorn. Kostnadsbesparingsåtgärder som initieras under våren medför att resultatet från verksamheten kan bibehållas i nivå med fjolåret, trots minskade intäkter.

Under 2020 utökas tillfälligt de statliga stöden för allmänna nyhetsmedier i Sverige till följd av de stora intäktstappen från Corona-pandemin. Lokaltidningstitlarna är de huvudsakliga mottagarna av stöden, medan Dagens Nyheter och Dagens Industri avstår.

Under året genomförs tre förvärv: Hall Media som är en lokal utgivare i sydöstra Sverige, Estate Media en norsk/dansk verksamhet inom fastighetsmedia, samt Hakon Media med fokus på detaljhandel.

BONNIER FASTIGHETER levererar ett stabilt resultat för år 2020. Omsättningen ökar till 740 (712) MSEK med en EBITA om 506 (474) MSEK. Positiva värdeförändringar på fastigheter uppgår till 703 (824) MSEK, varav 219 MSEK realiserade. Marknadsvärdet på fastigheterna bedöms vid utgången av året till 14 miljarder SEK. Bonnier Fastigheters finansiella ställning är fortsatt mycket god, med en belåningsgrad om 21 (25) procent.

Bonnier Fastigheter fortsätter att växa i Uppsala och förvärvar det centralt belägna kvarteret Kvarngärdet 27:2, ”Cykelfabriken”, som kompletterar bolagets befintliga fastighetsinnehav i Uppsala. Under året avyttras industrifastigheten Vanda 3 i Akalla.

Bonnier Fastigheter har ett fortsatt stort fokus på egen projekt- och fastighetsutveckling. Under året påbörjas bland annat Bonnier Fastigheters första nybyggnadsprojekt i Uppsala – Munin NXT. Projektet omfattar 3 600 kvm kontor i södra delen av city och väntas bli inflyttningsklart till sommaren 2022.

Bonnier Fastigheter planerar för flera projekt i Värtahamnen och kan nu ta nästa steg i utvecklingen av dessa då Stadsbyggnadsnämnden i slutet av året godkänt den första nya detaljplanen för stadsutvecklingen där.

Verksamheten i HållBo AB som ägs tillsammans med ByggVesta, utvecklas enligt plan. Två ytterligare bostadsfastigheter förvärvas under året och HållBo AB äger nu totalt 307 lägenheter. Därtill startas bolagets första gemensamma nybyggnadsprojekt i Barkarbystaden, omfattande totalt 260 lägenheter där projektet beräknas färdigställt under våren/sommaren 2022.

BONNIER VENTURES fokuserar på minoritetsinvesteringar i digitala snabbväxande start-ups. Bolagen har stor närvaro i Norden och en ambition att växa globalt. Innehaven i dessa företag värderas till över 900 MSEK i slutet av 2020. Sedan starten 2014 har investeringarna haft en genomsnittlig värdeökning om 22 procent per år före förvaltningskostnader och 19 procent efter förvaltningskostnader.

Under 2020 investerar Bonnier Ventures 78 MSEK i existerande portföljbolag, främst i Acast och Doktor.se. I tillägg görs tre nyinvesteringar om totalt 65 MSEK – We Are Voice, digital körapp, Winningtemp, plattform för att stärka medarbetares välmående och engagemang och Future Ordering, molntjänst för restaurangbeställningar. I och med försäljningen av byrånätverket Real Agency Group har Bonnier Ventures verksamhet renodlats till start-up investeringar. Bonnier Ventures avyttrar även under året innehaven i Abios, Kitab Sawti samt ingår avtal att sälja alla aktier i Refunder.

SF STUDIOS påverkas hårt av pandemin, vilket får konsekvenser för resultatet. EBITA uppgår till 20 (36) MSEK. Verksamheten drabbas av restriktioner främst kopplade till biografer vilket påverkar möjligheten att lansera film. De främsta titlarna som distribueras under året är Tenet och Greenland. Omsättningen av fysiska produkter som DVD och Blu-ray, ökar jämfört med 2019 vilket främst beror på att SF Studios nu även distribuerar Warners titlar. Under året har avtal slutits med de amerikanska filmbolagen Sony och Universal för distribution av fysiska produkter i Norden och Baltikum.

Produktionsverksamheten har hög aktivitet och under året har samarbetet med Netflix utökats och FLX samarbetar med nya partnern discovery+. Starka titlar som produceras under året, trots utmaningar och anpassningar till pandemin, är exempelvis Utvandrarna, Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton och den danska produktionen Margrete den första, och även TV-serier såsom Badehotellet i Danmark och Snabba Cash för Netflix i Sverige. Under året levereras den första internationella produktionen, Horizon Line. Delägda FLX levererar sitt bästa år hittills, där det främst är den stora efterfrågan på TV- och streamingproduktioner som påverkar.

Streamingtjänsten SF Anytime utvecklas starkt.

ADLIBRISGRUPPEN gör en stor lönsamhetsförbättring under 2020. Omsättningen uppgår till 2,7 miljarder SEK, vilket är en ökning med 19 procent jämfört med föregående år. Bokförsäljningen ökar med 22 procent och drivs främst av privatkunders ökade digitala inköp i samband med pandemin samt ökad satsning på marknadsföring i digitala kanaler. Även försäljningen av andra artiklar än böcker ökar under året med 4 procent där garn, sällskapsspel och pussel på Adlibris-sajterna, trädgårdsprodukter på Odla.nu och gåvokort via Morot & Co utmärker sig. EBITA för året uppgår till 50 MSEK, vilket är en förbättring med 267 MSEK jämfört med 2019 och förklaras främst av en högre försäljning, förstärkt marginal, lageroptimering och effektivare logistikkedja. I december 2020 förvärvas Campusbokhandeln som erbjuder begagnad och ny kurslitteratur via e-handel och på campusområden i Sverige.

BONNIER PUBLICATIONS, ledande nordisk utgivare av specialmedia, redovisar en EBITA om 86 MSEK, vilket är lägre än föregående års 142 MSEK. En fortsatt hög lönsamhet i traditionell tryckt media möjliggör en högre nivå för investeringar i digitala produkter. En omorganisation medför kostnadsbesparingar redan från år 2021 som bas för ett än mer fokuserat arbete. EBITA-marginalen uppgår till 8 procent jämfört med 12 procent föregående år. Efterfrågan på tryckt media minskar vilket påverkar magasin-marknaden. Omsättningen för Bonnier Publications uppgår till 1,1 (1,2) miljarder SEK för år 2020. Under året lanseras ytterligare ett varumärke – Gör Det Själv – i digital utgåva och arbetet med digitala utgåvor av magasinstitlarna fortsätter. Även om pandemin påverkar årets resultat negativt har krisen också visat att det finns ett intresse och en betalningsvilja för den typen av digital kvalitetsjournalistik som Bonnier Publications erbjuder.

Övrigt omfattar dels ett antal mindre verksamheter som Bonnier Skog, Clio och Bonnier Corporation, dels koncerngemensamma aktiviteter och funktioner. Kostnaderna för centrala funktioner fortsätter att reduceras, under 2020 med cirka 250 MSEK jämfört med föregående år.

Delar av verksamheten inom Bonnier Corporation, titlar med utgivning i New York och Kalifornien, avyttras under året.

Avtal tecknas om avyttring av Bonnier Groups 30 procentiga innehav i Bisnode till Dun & Bradstreet vilket genererar en vinst om 1,2 miljarder SEK. Investeringar i fonder och tillväxtbolag som Klarna, Infarm och MessageBird om cirka 300 MSEK görs under 2020.

Pensionsskulder amorteras med 1,4 miljarder SEK under året och uppgår till 0,6 vid årets slut. Nettoskulden uppgår till 0 (1,2) miljarder SEK och inkluderar redovisningsmässig skuld hänförlig till hyrda lokaler om 1,4 miljarder SEK.

Mer information:
Erik Haegerstrand, VD Bonnier Group, tel 08 736 40 51

Nettoomsättning per Bolag SEK M

2020

2019

 

Bonnier Books

6 112

5 770

 

Bonnier News

7 655

7 582

 

Bonnier Fastigheter

740

712

 

Bonnier Ventures

197

386

 

SF Studios

1 876

1 899

 

Adlibris

2 705

2 282

 

Bonnier Publications

1 080

1 208

 

Övrigt och elimineringar

406

833

 

Bonnier Group totalt

20 771

20 671

 

 

Operativt resultat (EBITA) per Bolag SEK M

2020

2019

 

Bonnier Books

392

250

 

Bonnier News

647

211

 

Bonnier Fastigheter

506

474

 

Bonnier Ventures

-35

-6

 

SF Studios

20

36

 

Adlibris

50

-217

 

Bonnier Publications

86

142

 

Övrigt och elimineringar

-234

-486

 

Bonnier Group totalt

1 432

402

 

Resultat, Bonnier Group  SEK M

2020

2019

 

Nettoomsättning

20 771

20 671

 

EBITA

1 432

402

 

EBIT

2 325

3 697

 

Finansnetto

1 240

180

 

Resultat före skatt

3 565

3 816

 

Årets resultat

3 338

4 221

 

Balans, Bonnier Group  SEK M

2020

2019

 

Goodwill

2 793

2 576

 

Byggnader och mark

15 444

15 052

 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

1 342

1 575

 

Film- och programrättigheter

389

379

 

Working Capital

-2 778

-2 037

 

Övrigt

3 483

1 408

 

Operativt kapital

20 673

18 953

 

Nettoskuld

32

1 232

 

Eget kapital inklusive minoritet

20 640

17 721

 

Finansiering av operativt kapital

20 673

18 953

 

*) jämförelseåret 2019 avser jämförbara enheter och exkluderar Bonnier Broadcasting