Nyheter
2022-02-10

Kraftigt förbättrat resultat för Bonnier

Såväl rörelseresultatet som värdet av investeringar ökar under 2021. EBITA förbättras med mer än 500 miljoner SEK och investeringar ökar i värde med 1,7 miljarder. Det operativa kassaflödet uppgår till 1,5 miljarder. Koncernens nettokassa uppgår vid årets slut till 3,3 miljarder exklusive redovisningsmässig skuld för hyrda lokaler.

Bonnier Groups VD Stina Andersson: 

– 2021 är ett exceptionellt år och totalt sett är resultatet bland det bästa i Bonniers historia. Flera av bolagen gör sina bästa resultat någonsin och bekräftar ägarstrategin med självständiga bolag. Såväl Bonnier Fastigheter som våra investeringar har mycket god värdeutveckling. 

Våra bolag

BONNIER BOOKS uppvisar ett rekordår 2021. Omsättningen uppgår till 6,9 (6,1) miljarder SEK, där ökningen är hänförlig till kraftig tillväxt i såväl förlagsled som i ljud- och e-boktjänsten BookBeat. Årets starka resultat skapas i huvudsak av att den samlade förlagsverksamheten uppnår det mest lönsamma året någonsin, både i absoluta och relativa termer, vilket resulterar i ett totalt EBITA för Bonnier Books om 573 (392) MSEK, trots betydande fortsatta investeringar i BookBeat och förluster i bokhandel.

Under 2021, precis som 2022, tar samtliga förlagsverksamheter marknadsandelar på sina respektive marknader och ökar lönsamhetsnivåerna markant. Precis som de senaste åren ses en fortsatt omsättningsökning för digitala format men året präglas framför allt av en stark försäljningstillväxt för fysiska böcker, med barnlitteratur som drivande segment. Framgången för just barnböcker är som allra tydligast i Tyskland och ett av de största skälen till den tyska förlagsgruppens toppnoteringar under året, med den högsta omsättningen och bästa resultat någonsin för andra året i rad. Vidare redovisar den brittiska verksamheten en stark omsättnings- och resultatutveckling i en marknad där det säljs fler böcker och till ett större värde än det gjorts på tio år. Under året har verksamheten stärkts ytterligare genom förvärvet av det skotska förlaget Black & White Publishing. I Finland fortsätter Werner Söderström sin fina utveckling och når även de ett rekordresultat, till stor del genom ökade digitala intäkter. Även svenska Bonnierförlagen presterar försäljnings- och resultatmässigt bättre mot föregående år och toppar bästsäljarlistor i samtliga genrer under året. De danska förlagen fortsätter växa enligt plan och knyter under året till sig flera viktiga författarskap för framtiden.

BookBeat visar fortsatt kraftig tillväxt och omsätter 690 (508) MSEK. Antalet användare i tjänsten ökar med 38 procent och under året sker en expansion till Norge, Schweiz och Österrike.

Den fysiska detaljhandeln, med Akademiska Bokhandeln i Finland och Pocketshop i Sverige, imponerar stort och trots restriktioner som hämmar kundtrafiken till butik så förbättras resultatet markant mot föregående år.

I Norge avyttras under året det hälftenägda förlaget Cappelen Damm och Strawberry Publishing (nu Bonnier Norsk Forlag) förvärvas.

BONNIER NEWS levererar ett mycket starkt år 2021, drivet av intäktstillväxt och marginalförbättringar. Omsättningen uppgår till 8,2 (7,7) miljarder SEK, varav den organiska ökningen är 300 MSEK. Ökningen är driven av en stark tillväxt inom digitala prenumerationer och en stark annonsförsäljning. EBITA uppgår till 988 (647) MSEK, vilket är det högsta resultatet någonsin för Bonnier News och motsvarar en EBITA-marginal på 12 procent.

Läsarintäkterna växer med 3 procent, vilket är drivet av en fortsatt stark utveckling i den digitala prenumerationsaffären som växer med 21 procent. Annonsaffären utvecklas starkt inom ett flertal områden, återhämtar sig från den utmanande annonssituationen som rådde under större delen av 2020, och växer med totalt 8 procent jämfört med föregående år. Coronapandemin har fortsatt negativ påverkan på event- och utbildningsaffären, men intäkterna återhämtar sig något och växer med 11 procent. 

I slutet av året implementeras en gemensam organisation för Bonnier News läsarverksamhet. Den nya organisationen består av tvärfunktionella team som samarbetar tvärs Bonnier News affärsområden. 

Kostnaderna inom tryck och distribution minskar med 9 procent, vilket framför allt drivs av effektiviseringar i distributionsleden, intag av paketleveranser i tidningsdistributionen och minskade tryckta upplagor.

Under året genomförs ett antal strukturaffärer inom affärsområdet Bonnier News Local samt att det nya affärsområdet Bonnier News Business skapas genom samgåendet av Di-gruppen och Bonnier B2B.

BONNIER FASTIGHETER levererar ett stabilt resultat för år 2021. Omsättningen minskar till 676 (740) MSEK med en EBITA om 435 (506) MSEK. Minskningen är hänförlig till genomförd försäljning av en fastighet i slutet av 2020. 

Positiva värdeförändringar på fastigheter uppgår till 1 243 (679) MSEK, varav 2 (219) MSEK realiserade.

Marknadsvärdet på fastigheterna bedöms vid utgången av året till 15 miljarder SEK. Bonnier Fastigheters finansiella ställning är fortsatt mycket god, med en belåningsgrad om 24 (21) procent

Bonnier Fastigheter fortsätter att växa genom såväl förvärv som egen projektutveckling. Fastigheten Tobaksmonopolet 4 tillträds under året. 

Bonnier Fastigheter planerar för flera projekt i Värtahamnen. Detaljplanen godkänns av kommunfullmäktige och ett exploateringsavtal tecknas.

I Uppsala fortlöper nyproduktionsprojektet Munin NXT enligt plan. 

Det samägda bolaget Hemmaplan förvärvar 50 procent av Rosengård Centrum i Malmö. 

Bonnier Fastigheter Invest förvärvar cirka 14 procent av aktierna i Eastnine AB som äger och förvaltar kontorsfastigheter i Estland och Litauen.

Verksamheten i det samägda bolaget HållBo AB utvecklas enligt plan. Ytterligare en bostadsfastighet förvärvas under året. 

Bonnier Fastigheter emitterar sin första gröna obligation i maj 2021 med en volym om 1 miljard och en löptid om 5 år.

SF STUDIOS påverkas för andra året i rad mycket hårt av pandemin, vilket får konsekvenser för resultatet. EBITA uppgår till -54 (20) MSEK. Verksamheten drabbas hårt av restriktioner kopplade till biografer under större delen av året vilket kraftigt påverkar möjligheten att lansera film. De främsta titlarna som distribueras under året är Bond No Time to Die, Margareta den första och Spiderman No Way Home. 

Affären som helhet förändras där å ena sidan efterfrågan på innehåll, i synnerhet från streamers, har ökat kraftigt de senaste åren samtidigt som den traditionella distributionsaffären förändras. För SF Studios innebär det stora möjligheter som producent av innehåll, men samtidigt en förändrad distributionsaffär. Under 2021 har SF Studios vidtagit vissa strukturella förändringar i verksamheten för att möta en digital och snabbrörlig omvärld med förändrade kundbeteenden. 

Produktionsverksamheten har hög aktivitet och under året utökas samarbetet med Netflix i Sverige, Norge och Danmark, och fortsätter samtidigt med nya partners som Discovery+. Under året har nya rättighetsavtal kopplade till så kallade bibliotekstitlar slutits. Starka titlar som har produceras under året, trots utmaningar och anpassningar till pandemin, är exempelvis Bränn alla mina brev, Lasse-Majas Detektivbyrå – Skorpionens hemlighet, Solsidan 7 samt Badehotellet 9 i Danmark. Under året har förproduktionen av den amerikanska versionen av En man som heter Ove påbörjats där inspelning kommer att ske under 2022. Delägda FLX levererar sitt bästa år hittills, där det främst är den stora efterfrågan på TV- och streamingproduktioner som bidrar.


ADLIBRISGRUPPEN 
fortsätter förbättra lönsamheten under 2021. Omsättningen uppgår till 2,8 miljarder SEK, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med föregående år. Adlibris bokförsäljning till företag och myndigheter ökar tack vare vunna upphandlingar på den svenska marknaden. Efterfrågan på begagnad kurslitteratur via Campusbokhandeln stiger under året och Mediafys försäljning av digitala gåvokort via Morot & Co har utvecklats mycket starkt. Även försäljningen av trädgårdsprodukter via Odla ökar. Den höga försäljningsnivån inom Adlibris konsumentaffär från 2020 till följd av pandemin minskar successivt under 2021 och förklaras främst av privatkunders ändrade köpmönster. 

EBITA för året uppgår till 72 MSEK, vilket är en förbättring med 22 MSEK jämfört med 2020 och förklaras främst utöver den ökade försäljningen av förstärkt marginal, en fortsatt optimering av logistikkedjan från inköp till utleverans samt tillskottet från den under 2020 förvärvade Campusbokhandeln. Under året genomför Adlibrisgruppen investeringar kopplat till varumärket Adlibris i Sverige, Norge och Finland. 

BONNIER PUBLICATIONS redovisar en EBITA om 120 MSEK. Det är en stor resultatförbättring i förhållande till fjolårets resultat om 86 MSEK. Resultatförbättringen på 40 procent kommer bland annat från tillväxt i digitala annonser och prenumerationer och besparingar efter fusionen mellan Benjamin Media och Bonnier Publications. Under året lanseras digital prenumeration för I Form. Bonnier Publications fyra största varumärken har introducerat betalvägg som en del i den digitala transformationen. 

Trots ökade digitala intäkter minskar den sammanlagda omsättningen till följd av fortsatt minskning av tryckta produkter. Omsättningen uppgår till 1,0 (1,1) miljarder SEK.

BONNIER VENTURES fokuserar på direktinvesteringar i snabbväxande bolag inom tillväxtbranscher. Bolagen har stor närvaro i Norden och en ambition att växa globalt. Innehaven i dessa företag värderas till 1,4 miljarder SEK i slutet av 2021. Sedan starten 2014 har investeringarna haft en genomsnittlig värdeökning om 27 procent per år före förvaltningskostnader och 24 procent efter förvaltningskostnader.

Under 2021 investerar Bonnier Ventures 59 MSEK i existerande portföljbolag, främst i All Ears och Resolution Games. I tillägg görs åtta nyinvesteringar om totalt 100 MSEK. 

ÖVRIGT

Kostnaderna för centrala funktioner fortsätter att reduceras.

Delar av verksamheten inom Bonnier Corporation, konsult- och eventverksamheten Working Mother och vissa titlar i Florida, avyttras under året.

Realisationsresultatet hänförligt till avyttringar bidrar med 0,9 miljarder SEK.

Omvärderingar av investeringar uppgår till 1,7 miljarder SEK.

Operativt kassaflöde för 2021 uppgår till 1,5 miljarder SEK.

Nettokassan uppgår till 1,8 (0) miljarder SEK och inkluderar redovisningsmässig skuld hänförlig till hyrda lokaler om 1,5 miljarder SEK.

Mer information:
Stina Andersson, VD Bonnier Group, tel 08 736 40 51

Nettoomsättning per Bolag SEK M20212020 
Bonnier Books6 9196 112 
Bonnier News8 1987 655 
Bonnier Fastigheter675740 
Bonnier Ventures2197 
SF Studios1 6191 876 
Adlibris2 7892 705 
Bonnier Publications1 0101 080 
Övrigt och elimineringar181406 
Bonnier Group totalt21 39320 771 
Operativt resultat (EBITA) per Bolag SEK M20212020 
Bonnier Books573392 
Bonnier News988647 
Bonnier Fastigheter435506 
Bonnier Ventures-87-35 
SF Studios-5420 
Adlibris7250 
Bonnier Publications12086 
Övrigt och elimineringar-68-234 
Bonnier Group totalt1 9791 432 
     
Resultat, Bonnier Group  SEK M20212020 
Nettoomsättning21 39320 771 
EBITA1 9791 432 
EBIT3 8722 325 
Finansnetto1 7351 240 
Resultat före skatt5 6083 565 
Årets resultat4 8153 338 
Balans, Bonnier Group  SEK M20212020 
Goodwill3 2472 793 
Byggnader och mark17 06115 444 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar1 2741 342 
Film- och programrättigheter397389 
Working Capital-2 725-2 778 
Övrigt4 3003 483 
Operativt kapital23 55420 673 
Nettoskuld-1 84932 
Eget kapital inklusive minoritet25 40320 640 
Finansiering av operativt kapital23 55420 673