Nyheter
2023-02-09

Stabilt resultat för Bonnier

Omsättningen ökade med 6% under 2022 jämfört med föregående år till 22 635 MSEK. EBITA uppgick till 1 519 MSEK.

Rörelseresultatet 2022 är ett av de bästa i koncernens historia, men 461 MSEK lägre än rekordåret 2021. Nedgången beror till stor del på stigande papperspriser.

  • Bonnier News och Bonnier Books visar på tillväxt 2022, precis som BookBeat.
  • Bonnier Fastigheter redovisar ett stabilt resultat med intäkter och driftsnetto i nivå med föregående år.
  • SF Studios ökade omsättningen, men på grund av nedskrivningar minskade resultatet.
  • Värdeförändringarna i investeringsverksamheten, noterade och onoterade tillgångar, uppgick till -2 392 MSEK efter att ha ökat kraftigt de senaste åren.
  • Koncernens nettokassa uppgick vid årets slut till 4,8 miljarder SEK, utan leasingskuld och exklusive Bonnier Fastigheter.

– Vi kan vara ganska nöjda med resultatet för 2022, säger Erik Haegerstrand, vd för Bonnier Group. Resultatet 2022 visar på fördelen och tryggheten med diversifierade verksamheter som sammantaget redovisar ett relativt stabilt resultat. Men vår tillväxt och resultatutveckling måste fortsätta.

– En sammanlagd bild av 2022, samt starten på 2023, gör att vi känner optimism inför året, både när det gäller kärnverksamheten och investeringar inom befintliga områden. Med vår starka kassa finns det dessutom många och spännande möjligheter till nya investeringar och förvärv.

Våra bolag

Bonnier News presterade starkt 2022 med en EBITA-marginal över 9 procent trots ett osäkert marknadsläge. Bonnier Publications integrerades i Bonnier News under året.

Bonnier Books behöll sin höga omsättning från 2021, men marginalen pressades av bland annat stigande papperspriser. BookBeat ökade antalet betalande användare och passerade 700 000 kunder.

Adlibris omsättning och resultat minskade jämfört med föregående år som var ett rekordår för e-handel. Delar av bokförsäljningen 2022 vände tillbaka till fysiska butiker.

SF Studios producerade filmen A man called Otto för Sony Pictures och filmen hade världspremiär i december. På de nordiska hemmamarknaderna blev det tydligt att biobesökarna ännu inte kommit tillbaka efter pandemin och resultatet belastas av stora nedskrivningar av filmrättigheter och projekt.

Bonnier Fastigheter ökade omsättningen något och investerade i nya fastigheter både direkt och via intressebolag. Bland annat förvärvades 50 % av Trecore som förvaltar ett fastighetsbestånd med främst ICA-butiker som hyresgäster. Det högre ränteläget och ökad nettoskuld ledde till ökade räntekostnader vilket påverkade resultatet.

Investeringsverksamheterna hade sammanlagda investeringar till ett värde av
3 miljarder SEK.

Nettoomsättning, MSEK20222021
Bonnier News9 3208 198
Bonnier Publications*1 010
Bonnier Books7 4166 919
Adlibris2 4932 789
SF Studios2 5471 619
Bonnier Corp310331
Bonnier Fastigheter704675
Övrigt / elimineringar-155-148
Bonnier Group22 63521 393
EBITA, MSEK20222021
Bonnier News884988
Bonnier Publications*120
Bonnier Books385573
Adlibris1372
SF Studios-75-54
Bonnier Corp-1912
Bonnier Fastigheter544435
Övrigt / elimineringar-213-167
Bonnier Group1 5191 979

* Bonnier Publications ingår i Bonnier News sedan 1 januari 2022.